Managers en leiders: wat is het verschil?

Leestijd: 7min

Vaak worden de termen managen en leidinggeven door elkaar gebruikt. Maar dat is onterecht. In dit artikel gaan we in op de verschillen tussen een manager en een leider.

Wat is managen?

Managen is het beheersen, controleren en sturen van processen. Managen gaat om taakverdelingen, bedrijfsprocessen, functiebeschrijvingen, voortgangsgesprekken en vele andere processen die ontwikkeld zijn om een organisatie te sturen en besturen. Managers hebben de verantwoordelijkheid om afgesproken resultaten te behalen binnen afgesproken kaders zoals tijd en budget.

Wat is leidinggeven?

Leidinggeven gaat om het hebben van visie en het inspireren van anderen om de organisatie verder te brengen in de richting van die visie. Leiders motiveren hun mensen, maken anderen enthousiast voor hun visie en dagen hen uit om samen de organisatie te laten groeien die kant op. Leidinggeven gaat dus om gedrag en verandering.

Verschillen tussen managers en leiders

  • Leiders zetten de strategie uit van de organisatie, managers beheersen de processen. Vandaar dat vaak wordt gesteld dat leiders thuishoren in de top van een organisatie en managers in het middenkader.
  • Leiders zijn charismatisch. Maar ze kunnen ook breedsprakig en vaag zijn. Enthousiast schetsen ze fraaie sfeerbeelden van de toekomst. Ze hebben minder oog voor de dagelijkse gang van zaken en de beheersbaarheid van processen en veranderingen. Het is aan managers om de abstracte visies in werkbare processen te vertalen.
  • Leiders kunnen ook egocentrisch en ijdel zijn. Ze voeren soms veranderingen door zonder naar anderen te luisteren. De kloof tussen de hen en de werkvloer wordt steeds groter. Managers zetten zichzelf niet centraal en hebben meer oog voor het belang van de organisatie.
  • Leiders hebben goed oog voor mensen, groepsprocessen en sociale dynamiek. Afgesproken kaders en budgetten, taakverdelingen en functies en hiërarchische relaties tussen stafleden interesseren hen minder. Ze zijn flexibel en stappen gemakkelijk over regels heen. Managers denken en werken vanuit de bestaande structuur van de organisatie. Ze zijn juist zijn taakgericht en gefocust op processen, afspraken, resultaten en kaders.

Leiderschap nodig op alle niveaus

Hoewel er duidelijke verschillen bestaan tussen managen en leidinggeven, doet het positieve beeld van leiderschap te weinig recht aan de vele taken en functies van managers (met name in het middenkader). Op alle niveaus van een organisatie is leiderschap nodig. Aan de andere kant: leidinggevenden zonder managementkwaliteiten missen vaak genoeg structuur en houvast in processen om de organisatie naar een hoger plan te tillen.

Managen en leidinggeven in een persoon verenigd

Een uitkomst is als managers ook leidinggevende capaciteiten bezitten. Managers die niet star vasthouden aan bestaande regels en procedures maar oog hebben voor verandering. Op die manier kunnen ze meewerken aan het veranderen van de structuur die aansluit bij de beoogde visie.

Voor leiders daarentegen is het belangrijk dat ze ook de specifieke kwaliteiten van managers bezitten. Leiders raken immers in hun enthousiasme voor verandering het contact met anderen kwijt. Oog voor het tempo van verandering en de benodigde regels en structuren maakt dat iedereen in de organisatie de verandering kan volgen.